Slika vesti

Колективни уговор у предузећу

јул 30, 2019./ Аутор: СИНДИКАТ

Историјски посматрано колективни уговори се прво закључују на нивоу појединих предузећа и то представља почетак и темељ система колективног преговарања. У савременом друштву, у земљама са децентрализованим системом колективног преговарања, колективни уговори у предузећу представљају кључни ниво процеса колективног преговарања У такве земље спадају САД, Канада, Јапан.

У складу са радним правом САД, колективни уговор у предузећу закључује овлашћени синдикат, и он је једини представник радника. У случају да у предузећу постоји више синдиката, колективни уговор закључује синдикат који добије подршку већине запослених који гласају на слободним, тајним, изборима. Ток ових избора контролише Национални одбор за радне односе.

С друге стране, у радном праву Француске, колективни уговор у предузећу закључују репрезентативни синдикати, односно они синдикати који стекну статус репрезентативних, у складу са унапред утврђеним стандардима. У случају да у предузећу постоји више репрезентативних синдиката, они образују заједнички преговарачки тим, који закључује колективни уговор са послодавцем.

У земљама са централизованим системом колективног преговарања, у које спада Немачка, у којима се колективно преговарање доминантно води на гранском нивоу, колективни уговори у предузећу се, по правилу не закључују.

Колективни уговор у предузећу не може садржати одредбе неповољније за раднике у односу на колективне уговоре виших нивоа. У том случају, одредбе таквих колективних уговора у предузећу су аутоматски ништаве, а примењују се одредбе колективних уговора виших нивоа, које су повољније за раднике.