Линкови

ЈКП Београдски водовод и канализација

Град Београд

ЗАКОНИ

Закон о раду
Закон о комуналним делатностима 
Закон о безбедности и здрављу на раду
Закон о штрајку 
Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање 
Закон о државним и другим празницима у републици Србији 
Закон о финансирању локалне самоуправе 
Закон о јавним предузећима
Закон о јавним службама 
Закон о јавно приватном партнерству и концесијама 
Закон о јавној својини
Закон о локалној самоуправи 
Закон о мирном решавању радних спорова 
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 
Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља 
Закон о пензијском и инвалидском осигурању 
Закон о порезу на доходак грађана 
Закон о посредовању у ресавању спорова 
Закон о приватизацији 
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом 
Закон о равноправности полова 
Закон о регистру запослених изабраних именованих постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава 
Закон о систему плата запослених у јавном сектору 
Закон о социјално-економском савету
Закон о социјалној заштити 
Закон о спречавању злостављања на раду
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
Закон о заштити података о личности 
Закон о заштити узбуњивача 
Закон о здравственој заштити 
Закон о здравственом осигурању