Статут

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Статут Независног синдиката у Јавном комуналном предузећу "Београдски водовод и канализација" уређује:

1. Назив и седиште делатности;

2. Предмет делатности;

3. Унутрашња организација синдиката и органи синдиката;

4. Чланство;

5. Финансије и фондови;

6. Завршне одредбе.

I НАЗИВ И СЕДИШТЕ СИНДИКАТА

Члан 2.

Назив синдикалне организације гласи: Независни синдикат радника у јавном комуналном предузећу "Београдски водовод и канализација". Скраћени назив синдикалне организације гласи: НС у ЈКП "БВК". Седиште НС у ЈКП "БВК" је у просторијама предузећа ЈКП "БВК" у Београду у улици Кнеза Милоша бр.27.

Члан 3.

НС у ЈКП "БВК" има печат који је округлог облика, величине 30 мм у пречнику, на коме је утиснут назив синдикалне организације, година оснивања, са утиснутим стилизованим приказом слова НС и редни број печата. Текст печата је исписан на српском језику, ћириличним писмом. НС у ЈКП "БВК" има штамбиљ који је правоугаоног облика, димензија 60X40мм са заглављем у којем је уписан скраћени назив синдикалне организације, са рубрикама: предмет, деловодни број и датум. НС у ЈКП "БВК" има своју заставу, димензија 2000 x 1000 мм небо плаве боје на којој је уписан назив синдикалне организације са стилизованим приказом слова "НС".

II ПРЕДМЕТ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 4.

Основна начела НС у ЈКП "БВК" су: ­ солидарност; ­ законитост; ­ легалитет; ­ јавност. НС у ЈКП "БВК" заступа интересе радника у областима: ­ радног и социјалног права; - правне заштите; - социјалног осигурања; - цене радног часа; - међународно признатих стандарда основних права радника као економског чиниоца у друштву, права на штрајк и осталих синдикалних права одређених међународним конвенцијама; - заступања чланства у преговорима са надлежним органима, послодавцем и осталим синдикалним организацијама.

III УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ СИНДИКАТА

Члан 5.

Органи НС у ЈКП "БВК" су:

1. Скупштина НС;

2. Председник НС;

3. Извршни одбор;

4.Надзорни одбор.

Члан 6.

НС у ЈКП "БВК" је јединствена организација, организована по подружницама формираних по принципу организацијске и локацијске блискости сектора и погона – служби, односно њихових делова. Подружница бира свог повереника који организује рад подружнице и сарађује са ИО. Делукруг рада и надлежности подружнице су: - бирају чланове скупштине НС у ЈКП "БВК". Предлаже се за 1/3 већи број од предвиђеног, како би се попунио број чланова Скупштине из подружнице, по утврђеном редоследу, у случају да члан Скупштине из било ког разлога није у могућности да учествује у раду скупштине; - разматрају и предлажу чланове ИО; - разматрају и предлажу чланове Надзорног одбора; - разматрају предлоге за Председника НС; Све одлуке које донесу подружнице морају бити потписане од стране 50% плус један (1) чланова подружнице.

Члан 7.

Скупштина Скупштина је највиши орган синдиката и сачињава је 31 члан, који представљају синдикалне подружнице сразмерно проценту учешћа истих у укупном чланству НС. Члан Скупштине не може бити биран на друге функције у НС. Скупштина ради у седницама редовног и ванредног заседања, а рад обавља према пословнику о раду Скупштине. Скупштина у свом редовном заседању се одржава у априлу месецу текуће године а ванредно заседање на писмени захтев органа синдиката или 1/3 чланова синдиката, у року од 30 дана од покретања иницијативе. Изборна Скупштина се одржава сваке четврте године. Скупштину сазива Председник Скупштине. Прво редовно заседање Скупштине у новом сазиву, сазива Председник Скупштине претходног сазива. Председник и Потпредседник Скупштине се бирају на почетку заседања изборне Скупштине већином гласова од броја присутних чланова.

Члан 8.

Делокруг рада и надлежност Скупштине

1. Доноси Статут и усваја измене и допуне Статута;

2. Усваја извештај о раду ИО, Надзорног одбора и Председника НС у ЈКП "БВК";

3. Усваја финансијски извештај Председника синдиката;

4. Бира Председника НС на предлог ИО или 10% чланства НС или пет (5) делегата Скупштине;

5. Потврђује одлуке ИО о удруживању синдиката у виши облик организовања;

6. Бира Надзорни и Извршни одбор синдиката;

7. Одлучује о Статусним променама НС;

8. Доноси Пословник о раду Скупштине;

9. Доноси коначну одлуку по свим жалбама на одлуке органа синдиката.

Члан 9.

Скупштина НС у ЈКП "БВК" пуноважно одлучује ако је на седници присутно најмање 50% + 1 члан Скупштине. Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова Скупштине. О статутарним променама, избору и разрешењу Председника синдиката и осталих органа синдиката, Скупштина доноси одлуке простом већином (15+1) од укупног броја чланова Скупштине, а о Статусним променама и о распуштању синдиката, 2/3 већином (21). Статутарне промене могу се извршити без сазивања седнице Скупштине писменим изјашњавањем чланова скупштине у року од петнаест (15) дана од добијања писаног предлога измене Статута синдиката.

Члан 10.

Председник синдиката Председник синдиката се бира из редова чланства НС на период од (четири) 4 године. Председник синдиката представља и заступа синдикат, управља синдикатом спроводећи одлуке и акте Скупштине из своје надлежности. Надлежности Председника НС - Председник синдиката је уједно и Председник ИО; - председава и управља Извршним одбором са правом гласа; - стара се о законитости рада синдиката, са правом стопирања сваке одлуке ИО за коју сматра да није у складу са законом, самим тим дужан је да о томе обавести Надзорни одбор и Председника Скупштине; - одговара и управља материјално-финансијским средствима синдиката; - обавезан је да изради финансијски извештај у сарадњи са ИО и доставља га НО на верификацију а након тога Скупштини на усвајање; - овлашћен је да закључује све уговоре и преузима све друге правне радње у име и за рачун синдиката; - потписује одлуке о отпису и расходу свих средстава на предлог комисије коју образује ИО; - подноси Скупштини извештај о свом раду; - предлаже Скупштини програм рада и развоја синдиката у оквиру своје надлежности и може формирати стручне тимове; - Председника синдиката у одсусутву мења Подпредседник ИО на основу одлука ИО или лице које Председник синдиката овласти; - именује секретара и администратора благајника уз консултацију ИО; - може бити разрешен дужности и пре истека времена за које је изабран у следећим случајевима:

• уколико се утврди да је нанео штету угледу синдиката или нанесе синдикату материјалну штету;

• када поступа супротно одредбама закона, Статута и одлукама органа синдиката. Председник синдиката може поднети оставку на своју функцију, о чему је дужан писмено обавестити Председника Скупштине и ИО.

Члан 11.

Извршни одбор Извршни одбор НС у ЈКП "БВК" чини осам (8) чланова и Председник синдиката. На првој седници ИО из својих редова бира подпредседника ИО. Седнице ИО одржавају се два (2) пута месечно а по потреби и чешће. Присутност на седницама за чланове ИО је обавезна. Функција члану ИО престаје неоправданим изостајањем у низу са три (3) и више седница, непоштовањем одлука ИО и опструкцијом рада ИО. У том случају ИО именује кооптирањем новог члана ИО из редова чланства до следећег сазива Скупштине. Извршни одбор своје одлуке доноси већином гласова а најмање са пет (5) гласова. Члан ИО уз писмено образложење може да покрене иницијативу за неповерење Председнику синдиката и подпредседнику ИО. У случају изгласавања неповерења Председнику синдиката заказује се ванредна седница Скупштине синдиката у року од 45 дана на којој се доноси коначна одлука.

Члан 12.

Делокруг рада надлежности ИО НС:

1. Спроводи одлуке и ставове Скупштине;

2. Управља новчаним средствима синдиката и доноси одлуке за реализацију потреба синдиката;

3. Предлаже Скупштини доношење и усвајање измена и допуна Статута;

4. Покреће иницијативу и даје предлог Председнику скупштине за сазивање Скупштине који одређује датум и време одржавања;

5. Подноси Скупштини извештај о свом раду;

6. Формира стручна тела која обављају послове: - радно правне заштите; - информативне и административне техничке; - рачуноводствене и финансијске; - социјалне и здравствене заштите; - спорт и рекреација; - културна делатност, маркетинг и промоција. Лица која обављају стручне послове и која се ангажују на посебним задацима могу бити награђена за свој рад према одлуци ИО.

7. Доноси одлуку о ступању у штрајк;

8. Формира подружнице и утврђује њихов број;

9. Утврђује процентуално учешће подружница у органима НС сразмерно проценту учешћа у укупном чланству НС;

10. Одлучује о искључењу члана НС из чланства НС;

11. За свој рад ИО је одговоран Скупштини;

12. Одлучује о стручно-синдикалном усавршавању чланова НС;

13. Доноси одлуке о удруживању синдиката у виши облик организовања;

14. Доноси Пословник о раду ИО, Пословник о материјално-финансијском пословању, Пословник о раду Комисије за утврђивање чињеничног стања и остале пословнике који морају бити у складу са Статутом синдиката;

15. Формира Комисију за утврђивање чињеничног стања;

16. У случају хитности ИО може одржати и телефонску седницу.

Члан 13.

Надзорни одбор Надзорни одбор НС чини пет (5) чланова са мандатом од четири (4) године. На својој првој седници Надзорни одбор бира председника Надзорног одбора из редова својих чланова. Надзорни одбор врши надзор над радом целокупне синдикалне организације и њених органа, и предлаже мере заштите законитости рада у НС. Присутност на седницама за чланове НО је обавезна. Функција члану НО престаје неоправданим изостајањем у низу са три (3) и више седница, непоштовањем одлука НО и опструкцијом рада НО. У том случају НО именује кооптирањем новог члана НО из редова чланства до следећег сазива Скупштине. О свом раду подноси извештај скупштини НС. Председник Надзорног одбора може присуствовати раду свих органа синдиката. Члан надзорног одбора не може бити биран на друге функције у синдикату. Надзорни одбор разматра годишњи финансијски извештај ИО.

IV ЧЛАНСТВО У НС

Члан 14.

Чланови НС у ЈКП "БВК" могу бити сви запослени у ЈКП "БВК" и запослени у издвојеним организационим целинама (сектори, службе, погони и сл.). Начелно, у органе синдиката могу бити бирани чланови синдиката из редова запослених, а који имају најмање пет (5) година непрекидно статус члана НС. Учлањење у НС је слободно, потписивањем приступнице НС радника, чиме члан преузима права и обавезе члана НС. Чланарина и НС износи 1% од личног дохотка и 1% на име фонда солидарности. Средства се уплаћују на рачун синдиката путем административне забране потписане приликом учлањења. Иступање из чланства НС у ЈКП "БВК" је слободно на лични писмени захтев члана или учлањењем у другу синдикалну организацију. При иступању из НС члан мора вратити сву имовину НС са којом је био задужен. Члан синдиката може бити искључен из чланства када грубо крши Статут и друга акта НС; када одбија да спроводи ставове и одлуке органа НС и када својим поступцима нарушава углед НС.

V ФИНАНСИЈЕ И ФОНДОВИ

Члан 15.

НС у ЈКП "БВК" има следеће фондове: 1. Фонд солидарности; 2. Фонд чланарине. Извршни одбор НС у ЈКП "БВК" доноси пословник о начину употребе прикупљених средстава у фондовима и одлучује у сваком појединачном случају о издавању тих средстава.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут од 29.04.2009.године.

Члан 17.

Овај Статут је ступио на снагу, са изменама и допунама, дана: 25.04.2012. године.

 

 

       Председник Скупштине

____________________________
       Александар Праизовић