Правилник о поступку мирног решавања радног спора

26/01/2022

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ МИРНОГ РЕШАВАЊА РАДНОГ СПОРА
„Службени гласник РС“, бр. 12/2005, 84/2005 и 1/2019.

Члан 1.
Овим правилником уређују се ближи услови у погледу начина међусобног општења учесника у мирном решавању радног спора и вођења поступка, у складу са законом.

Члан 2.
Предлог за покретање поступка мирног решавања радног спора (у даљем тексту: предлог) подноси се у писменом облику и предаје непосредно Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова (у даљем тексту: Агенција) или се шаље поштом, а може се поднети и путем телефакса или електронске поште.
Предлог се подноси на Обрасцу – Предлог за покретање поступка мирног решавања радног спора, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Ако Агенција утврди да се два или више поднетих предлога за покретање поступка мирног решавања индивидуалног радног спора односе на исти чињенични и правни основ и истог послодаваца, може донети одлуку о здруживању поднетих предлога и вођењу јединственог поступка.*
Одлука из става 3. овог члана може се донети само под условом да се не мења арбитар одређен споразумом страна у спору или да стране у спору нису споразумно одредиле арбитра.*
*Службени гласник РС, број 84/2005

Члан 3.
Предлог мора бити разумљив и потпун.
Ако је предлог неразумљив или непотпун, тако да се по њему не може поступити, службено лице у Агенцији ће подносиоцу предлога усмено, ако се то лице затекне код њега, писменим позивом, електронском поштом или на други одговарајући начин саопштити у чему се састоје недостаци и одредити рок за њихово отклањање.
О учињеном усменом саопштењу службено лице у Агенцији ће саставити забелешку.

Члан 4.
Ако Агенција није надлежна за пријем и поступање по предлогу обавестиће о томе подносиоца предлога на начин утврђен у члану 3. ст. 2. и 3. овог правилника.

Члан 5.
Ако подносилац предлога у року отклони недостатке, сматра се да је предлог од почетка био уредан.
Ако подносилац предлога не отклони недостатке у одређеном року, услед чега се не може поступити по предлогу, такав предлог ће се закључком одбацити.

Члан 6.
Ако је предлог поднела једна од страна у спору, дужна је да предлог поднесе у довољном броју примерака за Агенцију и другу страну у спору.
Друга страна у спору дужна је да на начин утврђен у члану 2. овог правилника обавести Агенцију да ли прихвата мирно решавање спора.

Члан 7.
Ако једна страна у спору повуче предлог за покретање поступка, у складу са законом, дужна је да о томе обавести Агенцију и другу страну у спору, на начин утврђен у члану 2. овог правилника.

Члан 8.
Ако стране у спору у делатностима из члана 18. Закона о мирном решавању радних спорова не поднесу предлог у складу са законом, директор Агенције, по службеној дужности, доноси одлуку о покретању поступка мирења.
Одлука нарочито садржи:
1) означење страна у спору;
2) предмет спора;
3) име и презиме миритеља.
Одлука се доставља странама у спору на начин утврђен у члану 3. овог правилника.

Члан 9.
Одредбе чл. 2–7. овог правилника примењују се и на предлог за учешће миритеља у колективном преговарању.

Члан 10.
Позивање на расправу врши на начин утврђен чланом 3. овог правилника.
У позиву за расправу миритељ ће обавестити стране у спору да одреде свог представника у Одбору за мирење (у даљем тексту: Одбор) најкасније до дана заказане расправе.

Члан 11.
О времену, месту и начину одржавања расправе пред Одбором одлучује миритељ, имајући у виду предлоге страна у спору, околности спорног односа, интересе које стране желе да остваре, уз поштовање начела хитности.
Ако се поступак пред Одбором не оконча у року од 30 дана од дана отварања расправе, миритељ може да настави поступак у складу са одлуком Одбора или према захтеву једне од страна у спору – сагласно закону*.
*Службени гласник РС, број 1/2019

Члан 12.
Расправа пред арбитром одржава се у просторијама послодавца.

Члан 13.
О току поступка, извођењу доказа и другим радњама у поступку миритељ, односно арбитар одлучује закључком.

Члан 14.
О важнијим радњама предузетим на расправи води се записник.
О информацијама и другим подацима прикупљеним ван расправе неће се састављати записник, већ ће се у самом спису ставити забелешка.
Записник, односно забелешку потписују миритељ, односно арбитар и стране у спору, односно представник стране у спору.

Члан 15.
О већању и гласању пред Одбором саставља се посебан записник који садржи ток гласања и изреку препоруке.

Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Образац
ПРЕДЛОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ
ПОСТУПКА МИРНОГ РЕШАВАЊА РАДНОГ СПОРА

1. Име, презиме и адреса, односно назив и седиште предлагача:
_____________________________________________________________
2. Име, презиме и адреса, односно назив и седиште друге стране у спору, ако предлог подноси једна од страна у спору:
_________________________________________________________________________________________________
3. Предмет спора:
_________________________________________________________________________________________________
4. Име и презиме миритеља, односно арбитра, ако постоји споразум страна у спору:
_____________________________________________________________
5. Место и датум подношења предлога:
_____________________________________________________________
Прилог:
– документација у вези са предметом спора,
– име и презиме сведока (ако их има).

ПОТПИС ПРЕДЛАГАЧА:
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________

Скупштина Конфедерације слободних синдиката

Скупштина Конфедерације слободних синдиката

Извор: Конфедерација слободних синдиката, објављено дана 22.12.2023.године. У Београду је 21. децембра 2023 године, на 20 година од неформалног оснивања Конфедерације слободних синдиката, одржана 20-та седница Скупштине Конфедерације, која је овај пут била изборна. На...

Семинар: „Синдикати из државног и јавног сектора као чувари националног интереса“.

Семинар: „Синдикати из државног и јавног сектора као чувари националног интереса“.

Извор: Конфедерација слободних синдиката, објављено дана 02.10.2023.године. Поштоване колеге, Обавештавамо Вас да је у четвртак и петак, 28. и 29. септембра 2023. године, у Хотелу "Еуфориа" у Шапцу, одржана седница Регионалног повереништва "Београд" Конфедерације...

Отворено писмо највишим државним органима Републике Србије

Отворено писмо највишим државним органима Републике Србије

Извор: Конфедерација слободних синдиката, објављено дана 11.07.2023.године. ОТВОРЕНО ПИСМО НАЈВИШИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ЈАВНИХ И ДРЖАВНИХ ИНТЕРЕСА Поштовани посланици Народне Скупштине, чланови Владе Републике Србије, Председниче...

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО И  РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА КСС

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО И РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА КСС

Извор: Конфедерација слободних синдиката, објављено дана 21.06.2023.године. У четвртак, 15. јуна 2023. године, у Београду, у сали Студентског дома "Карабурма", одржан је Округли сто са темом "Синдикати из државног и јавног сектора као чувари националног интереса", где...

ЕКИПЕ ИЗ СРБИЈЕ ОСТВАРИЛЕ ЗНАЧАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ НА ФЕСТИВАЛУ РАДНИЧКОГ СПОРТА У БУГАРСКОЈ

ЕКИПЕ ИЗ СРБИЈЕ ОСТВАРИЛЕ ЗНАЧАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ НА ФЕСТИВАЛУ РАДНИЧКОГ СПОРТА У БУГАРСКОЈ

Извор: Асоцијација спорт за све Србија На обали Црног мора, у популарном бугарском туристичком рисорту Св. Константин и Елена, Бугарска Радничка федерација „Спорт и здравље“, у периоду од 07-11. јуна 2023. године, организовала је 19. Међународни Фестивал радничког...

ПРОГЛАС КОНФЕДЕРАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА ПОВОДОМ 1. МАЈА

ПРОГЛАС КОНФЕДЕРАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА ПОВОДОМ 1. МАЈА

Извор: Конфедерација слободних синдиката 21. ВЕК – ВЕК ТЕХНОЛОШКЕ ДИКТАТУРЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ или ВЕМЕ ЗА ПРОМЕНЕ КЛАСНИХ ОДНОСА? Сведоци смо глобалних економских и друштвених промена, које се дешавају у овом веку, а које су кулминирале ратом у Украјини, као и...

28. АПРИЛ – СВЕТСКИ ДАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАД

28. АПРИЛ – СВЕТСКИ ДАН БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАД

Извор: Конфедерација слободних синдиката Безбедност и здравље на раду је фундаментално право запослених утврђено у конвенцијама Међународне организације рада, Лисабонским споразумом ЕУ и директивама ЕУ. Безбедност и здравље на раду је право гарантовано Уставом...

Светски дан социјалне правде

Светски дан социјалне правде

Извор: Конфедерација слободних синдиката Oдлукoм Уjeднињeних нaциja, Свeтски дaн сoциjaлнe прaвдe, oбeлeжaвa сe 20. Фeбруaрa, кaкo би били истaкнути глoбaлни прoблeми сирoмaштвa, сoциjaлнe и eкoнoмскe искључeнoсти и нeзaпoслeнoсти нa нивoу свeтскe пoпулaциje. Дан...

ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА КСС

ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА КСС

Извор: Конфедерација слободних синдиката Редовна годишња седница Скупштине Конфедерације слободних синдиката, одржана је у четвртак, 17. новембра 2022. године, у Београду, у сали Студентског дома "Карабурма". У радној атмосфери, присутни делегати су упознати са радом...

Асоцијација успешно предводила екипе из Србије на спортским играма у Охриду

Извор: Асоцијација спорт за све Србија, објављено 25.05.2022.год. У Охриду, Македонска Асоцијација „Спорт за све без граница“ и Друштво гимнастичких спортова „Партизан“ Ђевђелија успешно су реализовали програм 6. Међународних Спортских игара, у периоду од 18-22. маја...

Поштовани моји синдикалци…

Поштовани моји синдикалци…

Поштовани моји синдикалци... Били смо једни уз друге и у тешким и у оним мало лепшим временима. Ја са вама и уз вас више од четврт века, и ни једног тренутка нисам имала дилему да сам са правим људима и на правом месту. И сада, када после нешто више од 40 година рада...

Правилник о издавању идентификационог документа миритеља и арбитара

Правилник о издавању идентификационог документа миритеља и арбитара

ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЊУ ИДЕНТИФИКАЦИОНОГ ДОКУМЕНТА МИРИТЕЉА И АРБИТАРА "Службени гласник РС", број 1/2019. Члан 1. Овим правилником прописује се образац и садржај идентификационог документа миритеља и арбитара Републичке Агенције за мирно решавање радних спорова (у даљем...